کفی پلکسی

فیلتر

کفی کریر پلکسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی بیضی

۳۲۰,۰۰۰ ریال۵۵۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی دایره

۱۰۰,۰۰۰ ریال۴۵۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مستطیل

۳۲۰,۰۰۰ ریال۵۵۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مربع

۱۰۰,۰۰۰ ریال۴۵۰,۰۰۰ ریال