کفی

فیلتر

کفی پلکسی بیضی

۱۷۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی دایره

۱۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مستطیل

۱۷۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مربع

۸۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال

کفی مربع

۲۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال

کفی دایره

۲۰,۰۰۰ ریال۶۵,۰۰۰ ریال