کفی پلکسی

فیلتر

کفی کریر پلکسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی بیضی

۲۳۰,۰۰۰ ریال۴۵۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مستطیل

۲۳۰,۰۰۰ ریال۵۵۰,۰۰۰ ریال

کفی پلکسی مربع

۱۰۰,۰۰۰ ریال۴۲۰,۰۰۰ ریال